Choď na obsah Choď na menu
 


Predaj majetku obce Zlatno - stavebné pozemky

12. 8. 2016

 

 

 

Obec Zlatno

951 91  Zlatno 99

IČO: 308684   DIČ : 2021058798

 

Obecné zastupiteľstvo  v Zlatne  na svojom riadnom zasadaní konanom dňa 11.8.2016  podľa

§9 ods.2 , písm c/ schvaľuje  opätovne  priamy predaj majetku obce- nehnuteľnosti  v nižšie uvedenej tabuľke a v zmysle § 9a ods.2  a ods. 5  zák. č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje  zámer   priameho  predaja  nehnuteľností –pozemkov, ktoré sú v jej  výlučnom vlastníctve.

Predmetom je predaj nehnuteľností  za účelom výstavby rodinných domov  IBV Zlatno JUH na trvalé bývanie.   

 

Sú to  pozemky uvedené v tabuľke , ktoré majú pridelené poradové čísla  od 1 - 13.

Pozemok č.

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Minimálna cena

   v €     

1

1133/18

1032

TTP

   6192,00

2

1133/20,1133/32

  458

TTP

   2748,00

3

1133/21, 1133/31

  692

TTP

   4152,00

4

1133/30,1133/22

1032

TTP

   6192,00

5

1133/23

  690

TTP

   4140,00

6

1133/24

  806

TTP

   4836,00

8

1133/27

  831

TTP

   4986,00

9

1133/26

  788

TTP

   4728,00

10

1133/28

  787

TTP

   4722,00

11

1133/6

  828

TTP

   4968,00

12

  980/1

  869

TTP

   5214,00

13

  980/2

1154

TTP

   6924,00

 

V rámci priameho predaja   nehnuteľnosti  obec Zlatno prijíma cenové ponuky záujemcov o zmluvný predaj  majetku.

Hodnotiacim kritériom je výška  kúpnej ceny    t .j. rozhoduje  najvyššia cena ponúkaná  jednotlivými záujemcami o predaj  uvedených nehnuteľností.  Priamy predaj  bude  zverejnený na internetovej stránke obce  www. zlatno. estranky. sk, v regionálnej tlači  ako

aj na úradnej tabuli od 12.8.2016 do 30.8.2016. Lehota na doručenie návrhov cenových ponúk jednotlivých záujemcov je: od 31.8.2016 do 16.9.2016 do 16,00 hodiny.

Záujemcovia doručia svoje návrhy v uzavretej obálke na adresu:                 

                                                Obecný úrad  Zlatno

                                                  951 91 Zlatno 99

                      s poznámkou „IBV Zlatno JUH – neotvárať“.

Pre vyhodnocovanie doručených  návrhov  zvolá starosta obce komisiu.  Vyhodnotenie cenových ponúk  záujemcov sa uskutoční dňa 19.9.2016 o 16.00 hodine v kancelárii Obecného úradu v Zlatne, kde komisia  podľa určeného hodnotiaceho kritéria a to najvyššej kúpnej ceny   vyberie záujemcu na uzavretie zmluvy o predaj obecného majetku za účelom výstavby rodinných domov  IBV Zlatno JUH, na  trvalé bývanie.

Kontakt: Obecný úrad Zlatno,  tel.: 037/6347311

Bližšie informácie o podmienkach priameho predaja budú záujemcom poskytnuté na Obecnom úrade v Zlatne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12. 00 h.