Choď na obsah Choď na menu
 


Zverejnenie prenájmu majetku obce Zlatno

22. 5. 2018

Zverejnenie prenájmu majetku obce Zlatno

IČO: 00308684

DIČ: 2021058798

Obec Zlatno zverejňuje zámer :

„Prenájom majetku obce Zlatno-nehnuteľnosti  evidované na LV 759 v k. ú. Zlatno“

formou priameho prenájmu a v zmysle §9a ods.9 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení, v nadväznosti na §9a ods.2 a ods.5 zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku obce  na dobu 5 rokov.

Parc. č. 235/1 o výmere 638 m 2 /budova so súp.č. 51 + dvor/

a  parc.  235/2  o výmere 490 m2 /záhrada/  minimálne  za  100 Eur mesačne .

Parc .č. 235/3 o výmere 1757 m2 / záhrada/   minimálne  za sumu  50 Eur mesačne.

V rámci priameho prenájmu nehnuteľností obec Zlatno prijíma cenové ponuky záujemcov o zmluvný prenájom majetku.

Hodnotiacim kritériom je výška mesačného nájmu t .j. rozhoduje najvyššia cena ponúkaná jednotlivými záujemcami o prenájom uvedených nehnuteľností a druh podnikateľskej činnosti.

Zámer zverejnený  od 22.5.2018 do 7.6.2018.Lehota na doručenie návrhov cenových ponúk jednotlivých záujemcov je od 8.6.2018 do 26.6.2018  do 16,00 hodiny.

Záujemcovia doručia svoje návrhy v uzavretej obálke na adresu:

Obecný úrad Zlatno

951 91 Zlatno 99

s poznámkou Prenájom majetku obce – neotvárať.

Otváranie  obálok sa uskutoční dňa  27.6.2018  o 19.00 hodine komisiou , ktorú tvoria poslanci OZ budú vybratí záujemci, s ktorými budú následne uzatvorené nájomné zmluvy.

tel. kontakt: 037 6347311