Choď na obsah Choď na menu
 


Prenájom majetku obce Zlatno - areál bývalej Základnej školy

16. 8. 2013

Obec Zlatno

951 91  Zlatno 99

IČO: 308684   DIČ : 2021058798

 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatne na svojom riadnom zasadaní konanom dňa 15.8.2013 schvaľuje  prenájom  majetku obce Zlatno -  nehnuteľnosti evidované na LV č. 759

v k. ú. Zlatno formou priameho prenájmu  a v zmysle  § 9a ods.9   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v platnom znení , v nadväznosti na § 9a/ ods.2  a ods.5

zverejňuje  zámer  priameho prenájmu  majetku obce Zlatno -  nehnuteľnosti evidované na LV č. 759  v k. ú. Zlatno.

Za účelom podnikateľskej činnosti na dobu   5   rokov.

Obecné zastupiteľstvo  určuje minimálne mesačné nájomné: 150,00 Eur

Predmetom prenájmu sú nehnuteľnosti  uvedené v LV 759 :

Parc. č.             výmera v m2                     druh pozemku

235 /1                   638                               budova súp.č .51 + dvor       

235/2                    490                               záhrada

235/3                  1757                               záhrada                                                             

V rámci priameho prenájmu  nehnuteľnosti obec Zlatno prijíma cenové ponuky záujemcov o zmluvný prenájom majetku.

Hodnotiacim kritériom je výška mesačného nájmu   t.j. rozhoduje  najvyššia cena ponúkaná  jednotlivými záujemcami o prenájom uvedených nehnuteľností  a druh podnikateľskej činnosti. Priamy prenájom bude  zverejnený na internetovej stránke obce

 www. zlatno. estranky. sk , v regionálnej tlači  ako aj na úradnej tabuli od 16.8.2013 do 2.9.2013. Lehota na doručenie návrhov cenových ponúk jednotlivých záujemcov je: od 5.9.2013 do 23.9.2013 do 16,00 hodiny.

Záujemcovia doručia svoje návrhy v uzavretej obálke na adresu:                 

                                                Obecný úrad  Zlatno

                                                  951 91 Zlatno 99

S poznámkou „Prenájom majetku obce  – neotvárať.“

 

Pre vyhodnocovanie doručených  návrhov  zvolá starosta obce komisiu, ktorú tvoria poslanci  OZ Zlatno .  Vyhodnotenie cenových ponúk  záujemcov  obecným zastupiteľstvom sa uskutoční dňa 24.9.2013 o 15.00 hodine v kancelárii Obecného úradu v Zlatne, kde podľa určeného hodnotiaceho kritéria a to najvyššej ponúkaného nájmu  vyberie záujemcu na uzavretie zmluvy o prenájom obecného majetku za účelom podnikateľskej činnosti na dobu

 5 rokov.

Bližšie informácie o podmienkach priameho prenájmu  budú záujemcom poskytnuté na Obecnom úrade v Zlatne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12. 00 h.

Kontakt: Obecný úrad Zlatno,  tel.: 037/6347311