Choď na obsah Choď na menu
 


Prílohy k zverejňovaniu

12. 12. 2013

Dodatok č. 2

k  Nájomnej zmluve zo dňa 9.12.2011

o nájme nehnuteľností vo vlastníctve obce Zlatno

Medzi:

Prenajímateľ: Obec Zlatno, zastúpená starostom obce Róbertom Šlehobrom, nar. ...............

 byt. Zlatno 147

 

a

 

Nájomca: Lucia Zaťková, nar. ..............  

byt.   Zlatno 83

                                        

                                            Týmto dodatkom č.2 sa mení  článok V. a  článok VII.

                                                                               Článok V. 

                                                                               Doba nájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom na predmet nehnuteľností sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu jedného roka   do 31.12.2014.

                                                                              Článok VII.

                                                                               Nájomné

1/ Nájomné za užívanie nehnuteľnosti je zmluvnými stranami dohodnuté vo výšku  65 Eur mesačne

   od 1.1. 2014.

 

Tento dodatok č. 2 je platný dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami a účinný nasledujúcim dňom po dni jeho  zverejnenia.

 

 

V Zlatne, dňa  2.12.2013

 

 

 

 

 

prenajímateľ:                                                                                                                      nájomca:

 

 

 

k  Nájomnej zmluve zo dňa 9.12.2011

O nájme nehnuteľností vo vlastníctve obce Zlatno

Medzi:

Prenajímateľ: Obec Zlatno, zastúpená starostom obce Róbertom Šlehobrom, nar...................

 bytom Zlatno 147

a

Nájomca: Lucia Zaťková, nar.............. ,  Zlatno 83

 

Týmto dodatkom č.3 sa mení  článok V.

                                                                               Článok V. 

                                                                               Doba nájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom na predmet nehnuteľností sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu jedného roka   do 31.12.2015.

 

Tento dodatok č. 3 je platný dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami a účinný nasledujúcim dňom po dni jeho  zverejnenia.

 

 

 

 

V Zlatne, dňa  29.11.2014

 

 

 

 

 

 

prenajímateľ:                                                                                                                      nájomca: