Choď na obsah Choď na menu
 


Realizácia optických sietí Klaster Mankovce, Obec Zlatno

4. 8. 2015

Obec Zlatno
Zlatno č. 99, 951 91 Hosťovce
_____________________________________________________________________________
Číslo: 117/2015-002-RB V Zlatne dňa 04.8.2015
Titl: Podľa rozdeľovníka
VEREJNÁ V YHLÁŠKA
Vec: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o využívaní územia,
nariadenie ústneho pojednávania
_____________________________________________________________________________
Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova č. 8,
917 02 Trnava, IČO: 42156424, zastúpený splnomocneným zástupcom ZLINPROJEKT a.s., so
sídlom Palackého č. 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 47894393, podal dňa 03.7.2015 na Obec Zlatno,
ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný úrad“), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o využívaní
územia
Realizácia optických sietí, Klaster Mankovce, obec Zlatno
(ďalej len „stavba“)
Charakter stavby: inžinierska stavba - elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods.3 písm. h)
stavebného zákona
Umiestnenie stavby:
-pozemok parcelné číslo: líniová stavba podľa §139 ods.3 písm. f) stavebného zákona
-katastrálne územie: Mankovce a Zlatno
Stručný popis stavby a jej trasy: Účelom stavby je vybudovanie trasy HDPE trubiek, ktoré
sprostredkujú prepojenie existujúcich trás NASES do lokalít „bielych miest“ optickým káblom.
Územie stavby zasahuje do k.ú. Mankovce a Zlatno. Trasa vedie od budovy telefónnej ústredne
pozdĺž cesty č. III/1613 a za križovatkou pozdĺž cesty č. III/1615 smerom na Velčice. Na okraji
zastavenej časti obce vedie trasa cez poľné cesty a na okraji poľa v miestnej časti Pod haťami a
pokračuje okrajom lesa severným smerom k rozhraniu k.ú. Mankoviec a Zlatna. Ďalej pokračuje
trasa po lesných cestách a pri okraji lesa smerom k južnému okraju obce Zlatno. Trasa tu je vedená
z veľkej časti pozdĺž prívodu vodovodu do obce Zlatno. V intraviláne obce Zlatno sa trasa v
nespevnenej miestnej ceste napojí na cestu č. III/1613. V obci sa trasa stavby po 225 m oddelí od
cesty č. III/1613 a pokračuje za okrajom miestnej spevnenej komunikácie až k OcÚ Zlatno, kde
bude umiestnená rezerva pre pripojenie budúceho POP alt. 1. Ďalej trasa vedie v obci Zlatno
pozdĺž cesty č. III/1613 až po zastávku autobusu a ďalej po miestnej ceste na kopec za okrajom
zástavby na severovýchode obce Zlatno, kde bude umiestnená rezerva pre pripojenie POP alt. 2.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Stavebný úrad, v súlade s ust. §36 ods.1 a ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie
územného konania a súčasne k prejednaniu predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie
na deň
28. 8. 2015
so stretnutím účastníkov konania a zástupcov orgánov štátnej správy o 1000 hodine,
v budove obecného úradu v Zlatne.
117/2015-002-RB strana 1 z 2
Podľa ust. §36 ods.1 stavebného zákona, účastníci konania môžu svoje námietky
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Podľa ust. §36 ods.3 stavebného zákona, dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného
konania. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania,
neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to že s vydaním územného
rozhodnutia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa ust. §42 ods.4 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Žitavanoch,
so sídlom ul. Športová č. 5, 951 97 Žitavany, v úradných hodinách (vybavuje: Balko; úradné
hodiny: streda od 8oo do 1600 hod; kontakt: Tel. 037/632 16 12; Mob. 0903 42 31 55; e-mail:
robert.balko@zitavany .sk) a na ústnom pojednávaní.
Róbert Šlehobr
starosta obce
Oznámenie o začatí konania líniovej stavby sa účastníkom konania podľa §36 ods.4
stavebného zákona doručí verejnou vyhláškou:
1. Obec Zlatno - úradná tabuľa
2. Obec Zlatno - internetová stránka (www.zlatno.estranky.sk)
3. Obec Mankovce - úradná tabuľa
Na vedomie - navrhovateľ:
4. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava
- doručí sa splnomoc.zástupcovi ZLINPROJEKT a.s., Palackého 85/5, Trenčín
Na vedomie – dotknutý orgán:
5. Obec Mankovce, Mankovce 101
6. Okresný úrad Zlaté Moravce, OSOŽP, Sládkovičova 3. Zl.Moravce
7. Okresný úrad Nitra, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štefánikova tr. 69, Nitra
8. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, prac. Topoľčany, Kukučínova 30, Topoľčany
9. Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava
10. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/A, Bratislava
11. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00, Bratislava 1
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. SPDN, Za hydrocentrálou 8, Nitra
13. Obec Zlatno – a/a
________________________________________________________________________________
Toto oznámenie sa zverejní po dobu 15 dní na internetovej stránke obce Zlatno.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Zverejnené dňa: 4.8.2015.............................. Koniec zverejnenia.....................................