Choď na obsah Choď na menu
 


výzva na predkladanie cenových ponúk Moderné autobusové zastávky v obci Zlatno

OBEC ZLATNO

                                                              IČO: 00308684

Obecný úrad Zlatno 99, 951 91 Hosťovce

 

Obrázok

                                                                                                               Č.j.: 123/2015

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

spracovaná v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:     Obec Zlatno

IČO:                           00308684

Adresa organizácie:    Zlatno 99, 951 91  Hosťovce

Krajina:                       Slovenská republika

Kontaktné miesto:      Zlatno 99, 951 91  Hosťovce

Kontaktná osoba:       Róbert Šlehobr

Tel.:                            037/6347311

 

E-mail: zlatno@stonline.sk

 1. Predmet zákazky:    Moderné autobusové zastávky v obci Zlatno.
 2. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 200,00  € s DPH
 3. Mena a ceny uvedené v ponuke:      Uchádzač uvedie cenu s DPH v EUR
 4. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Zlatno 99,                                                                                                        951 91  Hosťovce
 5. Lehota na predloženie ponuky: 28.07.2015 – 7.8.2015 do 16,00 hod.
 6. Lehota dodania predmetu zákazky: 20.08.2015 – 30.11.2015

 

 1. Zdroj finančných prostriedkov:    

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie LEADER NSK 2. Platba bude realizovaná na základe dodacieho listu a faktúry po odovzdaní predmetu zákazky.

 

 1. Forma predkladania ponúk:          Písomná.

Uchádzač doručí svoju ponuku najneskôr do ôsmich pracovných dní od zverejnenia a to osobne, poštou na adresu: Obec Zlatno 99, 951 91  Hosťovce alebo na  e-mailovú adresu:  zlatno@stonline.sk . Cenu uchádzač uvedie s DPH.

 

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Základným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky v EUR s DPH.

 

 1. Lehota na oznámenie výsledku:    

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že príjme jeho ponuku a vystaví mu záväznú objednávku. Ostatným uchádzačom sa oznámi, že neuspeli.

 

 

V Zlatne, dňa 27.júla 2015

 

 

 

 

 

 1.  

                                                                                                 Róbert Šlehobr

                                                                                              starosta obce Zlatno